Preskočiť na obsah
Domovská stránka » Články » Čo vieme o túlaní sa osôb s demenciou? Stratégie prevencie.

Čo vieme o túlaní sa osôb s demenciou? Stratégie prevencie.

  • Blogy

Staroba je nevyhnutnou etapou nášho životného príbehu. Postupne dochádza k regresu (úbytku, zániku mnohých funkcií), telo aj myseľ sa tak stávajú slabšími a menej schopnými vykonávať každodenné úlohy. Ľudská populácia sa dožíva čoraz vyššieho veku, čím miera kognitívnych porúch celosvetovo stúpa. V roku 2016 bol počet ľudí s demenciou 46,6 milióna a predpokladá sa, že tento počet sa do roku 2030 zvýši na 75 miliónov (Alzheimer Disease International, in Neubauer, Azad-Khaneghah, Miguel-Cruz, et al., 2018).

Štatistiky ukazujú, že až traja z piatich jednotlivcov trpiacich demenciou sa budú túlať, čo vyvoláva obavy, ako túto skutočnosť možno efektívne zvládnuť. Jednou z možností je využitie technológií v podobe stratégií na zistenie pohybu (napr. GPS, RFID, Bluetooth či Wi-Fi), alebo alarmov a senzorov, napr. na detekciu pohybu.

Viac ako 60 % osôb s demenciou sa bude túlať. Následky túlania sa pohybujú od drobných zranení až po veľké nasadenie ľudských zdrojov na pátranie a žiaľ aj smrť. Ak sa do 24 hodín nenájdu, až polovica osôb, ktoré sa zatúlajú a stratia, utrpí vážne zranenia alebo zomrie. Túlavé správanie tiež významne ovplyvňuje starostlivosť a ekonomickú záťaž rodinných opatrovateľov. Zistilo sa napríklad, že opatrovatelia pociťujú zvýšený emocionálny stres a potenciálne čelia občianskoprávnym sporom. Závažnosť týchto následkov si získala pozornosť opatrovateľov aj organizácií venujúcich sa pátraniu po nezvestných osobách a tak vyvoláva otázky o tom, ako možno zvládnuť nepriaznivé následky spojené s túlaním a či môže mať zvládanie tohto správania vplyv na zlepšenie stresorov, ktoré vyplývajú zo starostlivosti o osobu s demenciou.

Lokalizačné zariadenia, ktoré sú široko využívané, môžu zvýšiť dôveru a pokoj u opatrovateľov a rovnako poskytnúť osobe s demenciou pocit istoty a zvýšenej nezávislosti (Neubauer, Azad-Khaneghah, Miguel-Cruz, et al., 2018).

Lokalizačné RFID zariadenia (napr. lokalizačné náramky fungujúce na vysokej frekvencii) majú veľký potenciál pre urýchlené zistenie polohy zatúlanej osoby v rozsahu od 5 do 60 metrov. Avšak, výskumy potvrdili, že časovo efektívnejšie pri pátraní po ľuďoch s demenciou je GPS. Na druhej strane, dôraz je kladený na potrebné prispôsobenie zariadenia potrebám užívateľa a na etické otázky (Chang, Chu, Chen, et al.; Alzheimer Society Canada, in Neubauer, Azad-Khaneghah, Miguel-Cruz, et al., 2018). Potrebné sú aj zariadenia zameriavajúce sa na neustály domáci dohľad nad osobami s demenciou. Avšak, technológiám, ktoré menia vzhľad domova, alebo pripomínajú zdravotnícke pomôcky, sa osoby nemusia prispôsobiť, resp. len veľmi ťažko. Detekčné zariadenia túlajúcich sa osôb majú vynikajúci výkon a nízku mieru falošných poplachov. Taktiež majú potenciál prispieť k zvýšeniu bezpečnosti (Neubauer, Azad-Khaneghah, Miguel-Cruz, et al., 2018).

 

High Tech vs. Low Tech

 

High Tech

Stratégia

Výstupy štúdie

Lokalizácia Zariadenie RFID malo veľký potenciál na rýchlu lokalizáciu potulujúceho sa človeka s lokalizáciou od 5 do 60 metrov. Lokalizačné zariadenia zvyšovali dôveru a pokoj opatrovateľov a poskytovali vnímanie istoty a väčšiu nezávislosť osoby s demenciou. Zistilo sa, že GPS je časovo efektívnejšie pri hľadaní nezvestnej osoby s demenciou ako RF. Celkovo boli používatelia s lokalizačnými zariadeniami spokojní a považovali ich za užitočné a prijateľné. Zistilo sa, že používatelia uprednostňujú elektronické označovanie (tagy); zdôraznilo sa však, že je potrebné prispôsobiť zariadenie potrebám používateľa a posielať lepšie upozornenia. Naskytli sa však etické otázky, ako napríklad nútenie osôb s demenciou používať lokalizačné zariadenia, obavy z toho, že nosenie zariadenia urobí z používateľa krehkého a chorého, že osobu s demenciou zbaví dôstojnosti a obavy o súkromie a bezpečnosť.
Alarmy/Kamerové systémy Veľká variabilita medzi komerčnými poplašnými systémami, ako sú merače akustického tlaku, spotreba energie, frekvencia a údaje o meraní sily v prípade systémov aktivovaných tlakom a alarmov aktivovaných zatiahnutím kľučky. Väčšina zariadení bola príliš citlivá, čo viedlo k falošným poplachom. Z výsledkov vyplýva potreba prepojenia viacerých produktov do jedného systému, aby sa splnili variabilné potreby používateľov. Sú potrebné zariadenia zamerané na nepretržitý dohľad v domácnosti pre osoby s demenciou tak, aby sa mohli rýchlo nasadiť. Technológie, ktoré menia vzhľad domácnosti, alebo pripomínajú zdravotnícke pomôcky si táto populácia neosvojí.
Detekcia túlania Zariadenia na detekciu túlania sa mali vynikajúcu detekčnú výkonnosť a nízku mieru falošných poplachov (menšiu ako 0,07). Zariadenia na detekciu túlania majú potenciál prispieť k zvýšeniu bezpečnosti tým, že identifikujú pokusy o útek a úspešné odchody a uľahčia skúmanie spúšťacích okolností intenzívneho túlania.
Hľadanie cesty Výsledky štúdie sú sľubné a osoby s miernou demenciou sú schopné sledovať vibro-taktilné signály. Je nutné zahrnúť aj  upútavanie pozornosti. Zariadenie nie je funkčne relevantné pre osoby, ktoré postúpili do stredne ťažkého štádia.
Odvedenie pozornosti/presmerovanie Interaktívna stena bola pozitívne vnímaná túlajúcimi sa staršími ľuďmi a jej inštalácia bola lepšia v prilákaní osôb s demenciou, ako staré prázdne prostredia.

 

Low Tech

Stratégia

Výstupy štúdie

Terapia hudbou Ukazuje sa ako sľubná alternatíva na zníženie dĺžky putovania. Zistilo sa, že terapia hudbou predlžuje čas sedenia viac ako terapia čítaním (2x dlhší čas sedenia)
Terapie bábikami Opatrovatelia sa domnievajú, že používanie terapie bábikami má jasný prínos pri znižovaní túlania, avšak niektoré štúdie boli subjektívneho a nepotvrdeného charakteru, čo spochybňuje skutočnú účinnosť tejto stratégie.
Cvičiace programy Bolo zistené, že znižuje túlavé správanie (2); v náhodných štúdiách sa však nenašli žiadne dôkazy. Preukázalo sa menej agresívnych incidentov (30 %) a znížilo sa nočné túlanie.
Zrkadlo pred vstupnými dverami Zistilo sa, že zrkadlo znižuje počet pokusov o odchod o 50 % a celkovo sa znížil počet úspešných útekov.
Žalúzie / látkové bariéry Zistilo sa, že bariéry na únikových dverách (t. j. zakrytie kľučky na dverách alebo použitie čiernej pásky/tkaniny na pozmenenie únikových dverí) sú účinnejšie (96 %) ako horizontálne minižalúzie na okenných tabuliach na únikových dverách (44 %). Kombinované metódy znížili počet pokusov o útek o 88 %. Zmena vzorov podlahy bola najmenej účinná. Zistilo sa tiež, že látkové zábrany sú účinnejšie ako vstupy presmerované personálom bez prítomnosti vizuálnej zábrany a preukázali vysokú prijateľnosť liečby.
Maľba na dverách Skúšanie dverí sa znížilo o 42 %.
Značenie Zistilo sa, že štúdie boli nedostatočne silné a nepresvedčivé, keď sa vo všeobecnosti nenašli žiadne dôkazy. Tí, ktorí zavádzajú značenie, musia brať do úvahy smerovanie pohľadu osoby s demenciou smerom nadol.
Odpútavanie pozornosti Metódy odpútavania pozornosti zahŕňali zabezpečenie aktivít pre osobu s demenciou po jedle (domáce práce, remeslá, sledovanie videí, spievanie piesní atď.) a povzbudzovanie k hre. Autostimulačné výrobky sú však potrebné vtedy, keď personál nie je k dispozícii na riadenie aktivít. Stratégie však boli len načrtnuté, ale ich účinnosť nebola nikdy vyhodnotená.
Aromaterapia Natieranie pokožky osoby trpiacej demenciou krémom s levanduľovým, pelargóniovým, rozmarínovým a mandarínkovým olejom znížilo úzkosť a túlanie.
Osvetlenie / úroveň hluku / teplota Nebol zistený žiadny vplyv teploty na prevalenciu túlania. Vyšší hluk v miestnostiach znamenal zvýšenú mieru túlania. Osvetľovacie podmienky ovplyvňovali výskyt túlania, pričom sa zistilo, že okná s mikrosklom s bronzovými mikrolamelami potiahnutými čiernou farbou znižovali výskyt túlania, zatiaľ čo jasnejšie osvetlenie spôsobovalo viac túlania.
Uzamknuté jednotky a fyzické zábrany Vnímaná ako účinná, avšak väčšina zariadení ju nevyužíva (využíva ju len 28 % zariadení)

 

 

Etické otázky pri pátraní s využitím moderných technológií

Pri stratégiách s využitím rôznych foriem lokalizujúcich technológií môžu vznikať etické rozpory, ako napr. vyvíjanie nátlaku na osoby s demenciou, aby používali lokalizačné zariadenia. Je preto potrebné brať do úvahy potenciálne obavy z prílišnej kontroly, alebo obmedzenia slobody jednotlivca. Samotný elektronický „tagging“ (označenie osoby) možno považovať za stigmatizáciu, ponižovanie, alebo narušenie súkromia, čo zbavuje človeka určitej dôstojnosti. Prirodzené sú tiež obavy z úniku údajov. Zariadenia na určenie polohy tak vyvolávajú pochybnosti, kto má z toho prospech a môže nastať konflikt záujmov medzi opatrovateľom a osobou s demenciou. Takýto postup si preto vyžaduje formálnu dohodu všetkých zúčastnených, ako aj edukáciu pacientov s Alzheimerovou chorobou, aby porozumeli potenciálnym výhodám týchto technológií a mohli sa sami rozhodnúť, či súhlasia s ich aplikáciou, alebo nie. Z etického hľadiska nejde o jednoduchú odpoveď. Existujú však štúdie, že používatelia sú s lokalizačnými zariadeniami prevažne spokojní, považujú ich za veľmi užitočné a elektronický „tagging“ je jednou z preferovaných možností (Neubauer, Azad-Khaneghah, Miguel-Cruz, et al., 2018). Zastávame preto názor, že k moderným technológiám možno pristupovať nie ako k niečomu, čo ohrozuje súkromie či pocit samostatnosti človeka s demenciou, ale ako k niečomu, čo zefektívni rýchlosť a presnosť pri pátraní po nezvestnej osobe. Technológie tak slúžia k ochrane ľudského života, ktorý je pre rodiny aj pre záchranné zložky tým najväčším darom.

 

 

Použité zdroje

NEUBAUER, N. A. – AZAD-KHANEGHAH, P. – MIGUEL-CRUZ, A. – LIU, L. (2018). What do we know about strategies to manage dementia-related wandering? A scoping review. Alzheimer’s & dementia, vol. 10, pp. 615–628. ISSN 1552-5279.

Foto zdroj

http://www.kyria.sk/